Avtalen
Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet slik det fremkommer på www.fastweb.no, herunder blant annet opplysninger om tjenestens art, mengde, kvalitet, pris og andre egenskaper samt disse salgsbetingelsene.

Partene
Selger: 
Firmanavn:  Bysant AS
Kontaktadresse:  Spångbergveien 9, 0853 Oslo
E-post:  post@bysant.no

Organisasjonsnummer: 951133191

Kjøper er den person eller firma som foretar bestillingen. Dersom du foretar bestillingen på vegne av et firma bekrefter du at du har rett til å handle på vegne av firmaet.
 
Avtalen
Denne avtale gjelder bruk av Fastwebtjenesten. Avtalen er underlagt vilkårene for tjenesten, inkludert ansvarsbegrensning og det gis ingen garanti om feilfri drift. Selv om denne websiden gir generell tilleggsinformasjon om tjenesten, innebærer det ikke at den skal dekke alle omstendigheter eller brukstilfeller, og selger fraskriver seg uttrykkelig bestemmelser om ekstra brukerrettigheter eller forpliktelser som oppstår. Avtalen er bindende for selger når kjøpers bestilling er mottatt av selgeren. Kjøpers brudd på en eller flere av betingelsene i denne avtalen kan føre til umiddelbar utestengelse fra tjenesten eller oppsigelse fra selgers side. Disse betingelsene, priser og øvrige vilkår i avtalen kan endres på et senere tidspunkt. Avtalen gjelder ikke for produkter levert av andre selskaper.
 
Priser
For tjenestene skal kjøper betale kompensasjon til selger i overensstemmelse med avtalen, samt et fakturagebyr for hver faktura. Alle priser er eksklusive offentlige avgifter. Abonnementene faktureres og betales forskuddsvis for opptil ett år om gangen. Månedsprisen og timepriser kan justeres med inntil 10% uten skriftlig meddelelse for å dekke bl.a. generell prisstigning og økte lønnskostnader. Dersom det er behov for å legge tilbake backup av systemet gjøres dette kostnadsfritt dersom feilen er forårsaket av selger, i motsatt fall skal det betales en avgift tilsvarende en times arbeid pr. backup.
 
Betaling
Selger kan kreve betaling for løsningen på de tidspunkter og de beløp som er spesifisert på websidene og/eller i separat avtale. Dersom kjøper ikke betaler fakturaen innen betalingsfristen vil selger innstille levering av tjenesten, eventuelt innføre hastighetsbegrensninger. Selger sender ut e-post med en faktura før en ny periode begynner. Betaling av fakturaen er å regne som fornyelse av avtalen tilsvarende lengden det betales for. Det er kjøpers ansvar å forsikre seg om at ingen spamfiltre hindrer e-posten i å nå mottaker etter at den forlater selgers server. 
 
Reklamasjon ved mangel og forsinkelse
Selger kan ikke garantere feilfri drift, men selger vil gjøre sitt ytterste for at tjenesten leveres uten mangler eller forsinkelser. Dersom mangel eller forsinkelse ved tjenesten skulle oppstå, må kjøper umiddelbart gi beskjed om dette på e-post eller via kontaktskjema på bysant.no. Dersom det foreligger en mangel eller forsinkelse ved tjenesten skal selger gjøre sitt ytterste for å rette mangelen/levere tjenesten. Kjøper kan kun kreve erstattet direkte økonomisk tap, oppad begrenset til det beløp kjøper betalte for tjenesten det året mangelen oppsto. Kjøper kan dog ikke kreve erstatning som følge av tap av innhold på websiden. Heller ikke for mangler som følge av vedlikehold av servere, brudd på internettsamband levert av 3. part samt Force Majeure eller liknende forhold er selger erstatningsansvarlig.
 
Bruk av tjenesten
Fastweb er en tjeneste for design og publisering av hjemmesider.
Kjøper forplikter seg til ikke å benytte tjenesten til aktiviteter på grensen av eller i strid med norsk lov. Alle kjøperens egne installasjoner på selgers servere har kjøper selv ansvar for å vedlikeholde og hindre at kan misbrukes av tredjepart. Kjøper har også ansvar for generelt ikke å utføre aktiviteter som kan skade eller overbelaste selgers systemer.  
  • Kjøper får ikke lov til å modifisere kildekoden til cms systemet, forsøke å skaffe seg tilgang til den eller laste opp annen programvare for kjøring på serveren.
  • Det skal ikke spammes
  • Det skal ikke installeres scripts eller lignende som åpner for hacking av serveren. Dersom så skjer vil kjøper bli utestengt umiddelbart og kjøper forplikter seg til å dekke kostandene med opprydding på serveren, samt eventuelle krav fra tredjepart.
  • Selger informerer kjøper via e-post. Kjøper er forpliktet til å sørge for at selgers e-post kommer frem til ham, for eksempel ved å hviteliste bysant.no som domener i sitt e-postsystem. Persondata blir ikke delt med/solgt til en tredje part og de oppbevares i henhold til norsk lov.
  • Det er ikke tillatt å fjerne lenken til Fastweb på kjøpers webløsning.
Eiendomsrett til programvare og design
Selger har eiendomsrett til programvaren og alle bilder, designelementer, bakgrunner etc. som er en del av løsningen. Kjøper har bruksrett til løsningen så lenge kjøper betaler for tjenesten. Selger har rett til å inkludere link på kjøpers sider til sine egne sider. Kjøper har ikke tillatelse til å benytte materiale utviklet, designet eller tilrettelagt i Fastwebtjenesten i andre tjenester enn i Fastweb. Selger kan kreve erstatning om så skjer. Selger kan når som helst endre Fastwebløsningen, dens design og funksjonalitet, uten at kjøper har rett til å kreve erstatning for slike endringer.
 
Oppsigelse
Det er ingen bindingstid utover innbetalt periode. Ved å betale fakturaen aksepteres en fornyelse for betalt periode, men abonnementet kan når som helst sies opp og stanser da ved utgangen av betalt periode. Ved oppsigelse må kjøper selv sørge for å kopiere ut sitt eget materiell.
 
Krav fra tredjemann
Kjøper forplikter seg til å holde selger skadesløs for ethvert krav som tredjemann måtte rette mot selger som følge av kjøpers bruk av tjenesten. Dersom et slikt krav rettes mot selger, skal kjøper dekke det direkte økonomiske tap, utgifter til bistand for å håndtere kravet på en forsvarlig måte samt andre utgifter som står i en rimelig sammenheng med tredjemanns krav.
 
Rettsvalg og tvisteløsning
Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett. Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen, skal tvisten først søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem innen to måneder, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler eventuelt ved voldgift dersom begge partene er enige om dette. Partene er enige om Oslo byrett som verneting.
 

Sist oppdatert: 13.11.2023