Produkter Referanser Helpdesk
Vanlige spørsmål Bruke eget domenenavn Driftsmeldinger
Hvem er du?
Jeg er daglig leder og driver en liten bedrift Jeg skal starte nettbutikk Jeg er gründer Jeg har behov for en familieside Jeg er daglig leder og driver en mellomstor bedrift Jeg har lite penger! Jeg trenger mer fleksibilitet i webløsningen min Jeg betaler alt for mye for hjemmesidene mine i dag Jeg jobber i reklamebyrå Jeg jobber i det private og tenger en kampanjeside Jeg jobber i det offentlige Jeg har en god ide, men vet ikke hva jeg trenger? Jeg er webmaster Det er viktig for meg å være synlig på nett Vi driver arkitektfirma/advokatkontor el.l. Jeg har en hjemmeside, men trenger fornyelse Jeg er håndverker Jeg er kunstner Jeg jobber i en ideell organisasjon
Mer info
Om oss Markedsplass Salgsbetingelser HANDLEKURVEN Andre landingsider
Kontakt oss  

Salgsbetingelser

Avtalen
Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet slik det fremkommer på www.fastweb.no, herunder blant annet opplysninger om tjenestens art, mengde, kvalitet, pris og andre egenskaper samt disse salgsbetingelsene.

Partene
Selger: 
Firmanavn:  Bysant AS
Kontaktadresse:  Spångbergveien 9, 0853 Oslo
E-post:  post@bysant.no

Organisasjonsnummer: 951133191

Kjøper er den person eller firma som foretar bestillingen. Dersom du foretar bestillingen på vegne av et firma bekrefter du at du har rett til å handle på vegne av firmaet.
 
Avtalen
Denne avtale gjelder bruk av Fastwebtjenesten. Avtalen er underlagt vilkårene for tjenesten, inkludert ansvarsbegrensning og det gis ingen garanti om feilfri drift. Selv om denne websiden gir generell tilleggsinformasjon om tjenesten, innebærer det ikke at den skal dekke alle omstendigheter eller brukstilfeller, og Selger fraskriver seg uttrykkelig bestemmelser om ekstra brukerrettigheter eller forpliktelser som oppstår. Avtalen er bindende for selger når Kjøpers bestilling er mottatt av selgeren. Kjøper er ikke bundet av avtalen dersom Kjøper ikke betaler avgiften. Kjøper verifiserer dermed avtalen ved å betale, en månedlig avgift eller en engangsavgift alt avhengig av hvilket produkt han trenger. Kjøpers brudd på en eller flere av betingelsene i denne avtalen kan føre til umiddelbar utestengelse fra tjenesten eller oppsigelse fra Selgers side. Disse betingelsene, priser og øvrige vilkår i avtalen kan endres på et senere tidspunkt. Avtalen gjelder ikke for produkter levert av andre selskaper selv om disse er referert til som leverandører på Selgers markedsplass.
 
Priser
Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter og leveringskostnader samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, informeres om under Pris eller Markedsplassen på www.fastweb.no. Kjøper er innforstått med at kun Fastweb Free med de begrensninger som der gjelder er kostnadsfri. Andre produkter/funksjoner må det betales for i henhold til de til enhver tid gjeldende priser. Dersom bruken av Fastweb Free overgår de begrensningene som er satt for produktet må det betales for en oppgradert versjon, Fastweb Plus eller Fastweb Professional, for at nettsiden fortsatt skal fungere uten forsinkelser.
 
Ordrebekreftelse
Når Selger har mottatt Kjøpers bestilling, sendes det en ordrebekreftelse på e-post til Kjøper og tjenesten leveres samtidig. Det anbefales at Kjøper kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen. Sammen med ordrebekreftelsen sendes også opplysninger om tilgang til tjenesten.
 
Betaling
Selger kan kreve betaling for løsningen på de tidspunkter og de beløp som er spesifisert på websidene og/eller i separat avtale. Betaling kan kun skje via kredittkort og Selger er ansvarlig for kredittkorttransaksjoner gjort gjennom denne nettsiden. Etter betaling vil kortinformasjonen lagres hos vår betalingspartner Nets. Påfølgende måneder vil betaling foretas automatisk, men alltid etter at et forhåndsvarsel sendes ut minst 5 dager i forveien. Dersom Kjøper unnlater å betale, vil ikke Selger kreve inn manglende betaling fra Kjøper. I stedet vil Selger innstille levering av tjenesten, eventuelt innføre hastighetsbegrensninger. 
Selger sender ut e-post med en påminnelse hver gang det påløper en kostnad. Det er kundens ansvar å forsikre seg om at ingen spamfiltre hindrer e-posten i å nå mottaker etter at den forlater Selgers server.
 
Levering
Fastweb publiseringsløsning leveres omgående etter at Kunden har bestilt. Andre produkter som krever manuell håndtering leveres etter nærmere avtale med 
Kjøper.
 
Angrerett
Det er ingen bindingstid for Kjøper og avtalen trenger ikke sies opp dersom Kjøper ikke ønsker å benytte seg av løsningen. Manglende betaling er Kjøpers bekreftelse på at Kjøper ikke ønsker å benytte seg av Selgers tjenester.
 
Reklamasjon ved mangel og forsinkelse
Selger kan ikke garantere feilfri drift, men 
Selger vil gjøre sitt ytterste for at tjenesten leveres uten mangler eller forsinkelser. Dersom mangel eller forsinkelse ved tjenesten skulle oppstå, må Kjøper umiddelbart gi beskjed om dette på feilmeldingen under Helpdesk på fastweb.no. Dersom det foreligger en mangel eller forsinkelse ved tjenesten (uansett årsak) kan Kjøper unnlate å betale for tjenesten. Dette gjelder dog ikke der Selger har levert et manuelt arbeide (kurs, design etc.) godkjent av Kunden, i slike tilfelle er Kunden forpliktet til å betale. Selger skal gjøre sitt ytterste for å rette mangelen/levere tjenesten. Kjøper kan kun kreve erstattet direkte økonomisk tap, oppad begrenset til det beløp Kjøper betalte for tjenesten i den måneden mangelen oppsto. Kjøper kan dog ikke kreve erstatning som følge av tap av innhold på websiden. Heller ikke for mangler som følge av vedlikehold av servere, brudd på internettsamband levert av 3. part samt Force Majeure liknende forhold er Selger erstatningsansvarlig.
 
Bruk av tjenesten
Fastweb er en tjeneste for design og publisering av hjemmesider.
Kjøper forplikter seg til ikke å benytte tjenesten til aktiviteter på grensen av eller i strid med norsk lov. Alle kundens egne installasjoner på Bysants servere har kunden selv ansvar for å vedlikeholde og hindre at kan misbrukes av tredjepart. Kunden har også ansvar for generelt ikke å utføre aktiviteter som kan skade eller overbelaste Selgers systemer.  
  • Kunden får ikke lov til å modifisere kildekoden til cms systemet, forsøke å skaffe seg tilgang til den eller laste opp annen programvare for kjøring på serveren.
  • Det skal ikke spammes
  • Det skal ikke installeres scripts eller lignende som åpner for hacking av serveren. Dersom så skjer vil Kjøper bli utestengt umiddelbart og Kjøper forplikter seg til å dekke kostandene med opprydding på serveren, samt eventuelle krav fra tredjepart.
  • Selger informerer Kjøper via e-post. Kjøper er forpliktet til å sørge for at Selgers e-post kommer frem til ham, for eksempel ved å hviteliste fastweb.no og bysant.no som domener i sitt e-postsystem. Kundedata blir ikke delt med/solgt til en tredje part og de oppbevares ifølge norsk lov.
  • Selger tar ut trafikkinformasjon fra serverens loggfiler. Denne informasjonen blir brukt til å beregne hvilket abonnement Kjøper skal betale. Kjøper kan ikke kreve at andre statistikkprogrammer blir lagt til grunn for beregning av avgiftene.
  • Det er ikke tillatt å fjerne lenken til Fastweb på kundens webløsning.
Eiendomsrett til programvare og design
Bysant as har eiendomsrett til programvaren og alle bilder, designelementer, bakgrunner etc. som er en del av løsningen. Kunden har bruksrett til løsningen så lenge Kunden betaler for tjenesten. Selger har rett til å inkludere link på kundens sider til sine egne sider. Kunden har ikke tillatelse til å benytte materiale utviklet, designet eller tilrettelagt i Fastwebtjenesten i andre tjenester enn i Fastweb. Selger kan kreve erstatning om så skjer. Selger kan når som helst endre Fastwebløsningen, dens design og funksjonalitet, uten at Kunden har rett til å kreve erstatning for slike endringer.
 
Oppsigelse
Kjøper kan når som helst si opp avtalen. Manglende betaling for tjenesten blir også regnet som oppsigelse. Selger kan si opp avtalen med 1 måneds varsel. Ved oppsigelse må Kjøper selv sørge for å kopiere ut sitt eget materiell.
 
Krav fra tredjemann
Kunden forplikter seg til å holde Selger skadesløs for ethvert krav som tredjemann måtte rette mot Selger som følge av Kundens bruk av tjenesten. Dersom et slikt krav rettes mot Selger, skal Kunden dekke det direkte økonomiske tap, utgifter til bistand for å håndtere kravet på en forsvarlig måte samt andre utgifter som står i en rimelig sammenheng med tredjemanns krav.
 
Rettsvalg og tvisteløsning
Partenes rettigheter og plikter etter denne Avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett. Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av Avtalen, skal tvisten først søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem innen to måneder, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler eventuelt ved voldgift dersom begge partene er enige om dette. Partene er enige om Oslo byrett som verneting.
 

Sist oppdatert: 06.02.2015